เกี่ยวกับเรา

aec4

โครงงานคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บบล็อกด้วย WordPress
เรื่อง ประชาคมอาเซียน

จัดทาโดย

นางสาวกุลธิดา นามโคตร เลขที่ 26
นางสาวมาริสา ทองนอก เลขที่ 28
นางสาวรุจิรา ดาทอง เลขที่ 29
นางสาวสุพัตรา ขวัญมั่น เลขที่ 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นำเสนอ
ครูสิทธิกร พระวิขุณี

โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา ง33202 โครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

asean

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: